“ĐẠO LUẬT ĐỂ ÔNG TRUMP LÊN TIẾNG” NHẰM NGĂN CHẶN CÁC LỆNH BỊT MIỆNG ĐƯỢC ĐỀ XƯỚNG TẠI HẠ VIỆN HOA KỲ