Đăng giùm   
#-19CON NGƯỜI THẬT CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ QUANG - 07/23/2022

Vào ngày 1-11-1963 khi quân đội đứng lên làm cuộc đảo chánh lật đổ chế độ của gia đình Ô. Ngô Đình Diệm - mà Hội Đồng Quân Dân Cách Mạng do Đại TướngDương Văn Minh

#-18Thiền Sư Nhất Hạnh một đời dấn thân - 02/05/2022

Vài ngày nay có khá nhiều góp ý về Thiền Sư Thích Nhất Hạnh kể từ khi ông qua đời vào ngày 22/1/2022. Một cách tổng quát, có hai ý kiến trái ngược nhau ca ngợi và chỉ trích mãnh liệt.