CÓ ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN TIẾN BỘ TRONG SỐ CÁC TÊN LÃNH ĐẠO KHÔNG ?

Lão Ngoan Đồng - Dường như có một số người viết báo, blog, facebook ở trong nước kể cả vài cá nhân, vài trang blogs ở hải ngoại, vẫn còn tin tưởng và cho rằng trong thành phần lãnh đạo của nhà nước và đảng cộng sản Việt Nam, có những người tiến bộ vẫn còn vì Tổ Quốc và dân tộc.

Những ý nghĩ và tin tưởng nầy là một nguyên do khiến cho người ta ỷ lại, khiến cho người ta chưa quyết liệt tranh đấu cho đến thắng lợi cuối cùng là lật đổ cái chế độ xã hội chủ nghĩa, mà vẫn chờ đợi sự quay đầu của bọn cầm đầu buôn dân bán nước. Điều nầy đã khiến cho dân Việt Nam vẫn còn ở mãi trong tình trạng điêu linh thống khổ, Tổ Quốc đang rơi vào sự thống trị của tàu cộng.

Từ hồi Hồ Chí Minh còn sống cho đến khi hắn chết, miệng hắn lúc nào cũng nói là vì dân vì nước, nhưng chính sách của hắn ban ra, nhất nhất điều chú trọng đến sự lợi ích của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu, chớ chưa bao giờ vì sự lợi dân ích nước cho Việt Nam. Tên tay chân của hắn là Lê Duẩn lúc làm tổng bí thư đảng, đã tỏ rõ ý chí của Hồ Chí Minh qua câu nói: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô, cho Tàu cộng”.