Trương Mục mới
Login
Trang nhà
 
Tin tức
 
Bài viết
 
Phim ảnh
 
Thư viện
 
Lich Trình
 
Thương mại/Dịch vụ
 
Đời sống
 
Diễn đàn
 
Kết nối
 
Liên lạc
 
English
  Vào thỉnh nguyện thư mới

Ũng hộ dự luật Canada chế tài nguời ngoại quốc vi phạm nhân quyền, tham nhũng

Ký Thỉnh Nguyện Thư Online:

https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details?Petition=e-760

DỰ LUẬT CANADA CHẾ TÀI NGUỜI NGOẠI QUỐC VI PHẠM NHÂN QUYỀN

 

Image result for CYHRV logo

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Dự Luật C-267 & S-226

Biện pháp chế tài của Canada đối với những nguời vi phạm nhân quyền quốc tế

Tổ Chức Thanh Niên Canada Tranh Đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam (CYHRV) xin cập nhật tin tức về dự luật  C-267, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), do Dân Biểu James Bezan (Selkirk-Interlake-Eastman, MB) bảo trợ, và trả lời chung những thắc mắc liên quan đến tiến trình của dự luật này.  

Tiếp theo bản thông cáo báo chí do CYHRV phổ biến ngày 1-1-2017, văn phòng Ông Bezan cho CYRHV biết Thượng Nghị Sĩ (TNS) Raynell Andreychuk (Đảng Bảo Thủ) cũng đã đệ trình (first reading) một dự luật tương tự, S-226, ngày 4-5-2016, tại Thượng Viện.  Hai dự luật trên đây hoàn toàn giống nhau (trừ phần Dẫn Nhập - Preamble), với cùng tên gọi và mục đích, vì cả hai phát xuất từ Dự Luật C-689 do Ông Irwin Cotler, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp và cựu Dân Biểu (Đảng Tự Do, Mont Royal, QC),  đệ trình ngày 9-6-2015.

Dự Luật S-226 do TNS Andreychuk bảo trợ đã qua lần đọc thứ hai (second reading) và được chuyển qua Ủy Ban Ngoại Giao và Mậu Dịch Quốc Tế của Thượng Viện (Senate Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade) ngày 17-11-2016 để thảo luận và biểu quyết.  Đây là đuờng nối để đọc  về buổi thảo luận mới nhất ngày 14-12-2016, với phần điều trần thuyết phục mạnh mẽ của Ông Cotller: http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/421/aefa/53012-e.htm?Language=E&Parl=42&Ses=1&comm_id=8.  Nếu được ủy ban này chấp thuận, dự luật sẽ được đọc lần thứ ba (third reading) tại Thượng Viện trước khi biểu quyết và chuyển sang Hạ Viện để cứu xét. 

Văn phòng Ông Bezan cũng cho CYHRV biết trước đây đã có một thỉnh nguyện thư hỗ trợ Dự Luật      C-267, phổ biến từ ngày 2-6-2016 tới ngày 30-9-2016, thâu được 627 chữ ký, và được đệ trình ngày       4-11-2016.  Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội để cộng đồng nguời Việt bày tỏ sự ủng hộ và góp phần vận động mạnh mẽ cho hai dự luật rất có ích cho công cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.

CYHRV xin gửi thỉnh nguyện thư đính kèm (e-760) để ủng hộ hai Dự Luật C-267 và S-226.  Kính nhờ các hội đoàn cộng đồng, các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, cũng như các quý vị quan tâm tới vấn đề này phổ biến và vận động cộng đồng nguời Việt và các thân hữu Canada vào trang mạng của Quốc Hội ký tên ủng hộ:

https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details?Petition=e-760

Kính xin các tổ chức Cộng Đồng in dùm thỉnh nguyện thư và kêu gọi đồng bào ký ủng hộ tại hội chợ Tết của quí vị.  Xin gửi về CYHRV qua địa chỉ dưới đây, trước ngày 30-4-2017, để đệ trình lên Quốc Hội: CYHRV ( 1.613.230.8282 - cyhrv.jcdpv@gmail.com)

CYHRV hy vọng dự luật này, nếu được Quốc Hội chấp thuận trong năm nay, sẽ là một món quà vô giá của Canada dành cho tất cả những người khao khát tự do và nhân quyền trên toàn thế giới, nhân dịp dân Canada kỷ niệm 150 năm ngày lập quốc.

-30-

Ngày phổ biến: 11-1-2017

 

 

PRESS RELEASE

Image result for CYHRV logo

Bills C-267 & S-226: Canadian restrictive measures towards those who violated internationally recognized human rights

Canadian Youth for Human Rights in Vietnam (CYHRV) is pleased to provide an update on the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) and to respond to related questions.  

 

Following the press release disseminated by CYHRV on January 1, 2017 on Bill C-267 sponsored by Mr. James Bezan, M.P. (Conservative, Selkirk-Interlake-Eastman, MB), CYRHV was informed by his office that Senator Raynell Andreychuk (Conservative) has also introduced a similar bill, S-226, on May 4, 2016 in the Senate (first reading).  These bills are similar (except for the Preamble), with the same name and purpose since they both come from Bill C-689 introduced by Mr. Irwin Cotler, former M.P. (Liberal, Mont Royal, QC) and former Minister of Justice on June 9, 2015.

Bill S-226 has gone through the second reading and was forwarded to the Senate Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade on November 17, 2016 for discussion and decision.  Please see the following website to learn more about the most recent discussion on December 14, 2016 with Mr. Cotler’s very convincing and invaluable testimony: http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/421/aefa/53012-e.htm?Language=E&Parl=42&Ses=1&comm_id=8. 

If approved by the Committee, this bill will be sent back to the Senate for the third reading and decision before being forwarded to the House of Commons for consideration. 

Mr. Bezan’s office also informed CYHRV that a petition in support of Bill C-267 has previously been circulated, from June 2, 2016 to September 30, 2016, with 627 signatures collected, and was presented to Parliament on November 4, 2016.  Nevertheless, there is still the opportunity for the Vietnamese community in Canada to show their support for these valuable bills.

CYHRV has prepared a petition (e-760) in support of Bills C-267 and S-226 for community associations, human rights advocacy organizations, and individuals who are interested in this issue to disseminate and obtain as many signatures as possible.  Please sign the online petition (https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Details?Petition=e-760) or sign the paper version and send it, before April 30, 2017, to CYHRV at the address below for submission to Parliament.

CYHRV hopes that this bill, if approved by Parliament this year, will be a priceless gift from Canada to all those who aspire respect for human rights everywhere on earth, as its citizens celebrate the sesquicentennial (150th) anniversary of the country’s foundation.

For immediate release: January 11, 2017 

 

 

PETITION TO THE HOUSE OF COMMONS
IN PARLIAMENT ASSEMBLED

Whereas:

  • Canada should not be used by those foreign nationals who grossly violated internationally recognized human rights, as a safe haven for themselves and their families, or to hide away the proceeds from their illicit activities;

  • The U.S. has promulgated the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, Estonia has adopted a similar law, and Great Britain and Norway are considering actions, aiming at establishing restrictive measures towards those who violated internationally recognized human rights. It is expected that other countries which value respect for human rights will follow suit;

  • Officials in the Communist regime in Vietnam systematically violate human rights by brutally suppressing political dissidents. They should also be subject to the restrictive measures called for in both Bill S-226 and Bill C-267; and

  • As Canada celebrates its sesquicentennial (150th) birthday, there is no gift to those who aspire respect for human rights everywhere in the world more precious than a law passed by its Parliament to promote respect for human rights.

We, the undersigned, citizens and permanent residents of Canada, call upon the House of Commons in Parliament assembled to pass Bill S-226 and Bill C-267, also known as the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).

Committed to truth and accountability,

Ký thỉnh nguyện thư
Thỉnh Nguyện Thư
NoMục đíchVùng lấy chữ kýHạn chót để kýSố chữ ký muốn đạt đượcĐã ký

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

43  Online:     Netherlands: 22  -  United States: 21  -  
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất