Nguyễn Chí Vịnh yêu cả nuớc 3 Tàu lẫn nuớc Mẽo. :D


Tập vẫy cờ đế quốc MẽoĐón chào xong xuôi có cho ăn uống không vậy Sang móm?


Nụ cười rộng miệng để mong Sang móm cho cơ hội về nuớc làm ăn như Trần Tường, Trịnh Vĩnh Bình ...


Sang móm tiếp tục công việc của Triết lùn tiếp tục phân hóa nội bộ nuớc Mẽo của đại vuơng Obama :p


Cơ hội Việt gian gặp Sang móm kiếm ăn là đây