HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TRONG VÙNG:
Ashburn, Virginia, United States
Danh sách hội đòan
Đăng ký
Đi vào
Tin tức
Sáng tác
Sinh họat đặc biệt
Bài vở đóng góp
Phim Ảnh
Thư viện
Thông báo
Diễn Đàn
Liên kết
vietorg,com
English   
Sign-up   Login

Nhấn chuột vào nút Hướng dẫn ở trên để đóng khung này

1) Làm thế nào để đọc những bài khác ?

Để đọc những bài khác, bạn nhấn chuột vào menu màu xanh ờ trên, chọn danh mục bên phải, rồi chọn bài để đọc

2) Làm thế nào để đăng ký website miễn phí cho cộng đồng, hội đòan ? Xin theo nhửng bước sau đây:

a) - Đăng ký một Trương mục hay tài khỏan (Chữ mới, account) Nhấn chuột vàu link ĐĂNG KÝ trên góc phải, khung đăng ký sẽ hiện lên.

b) - Đăng nhập bằng cách nhấn chuột vàu link ĐĂNG NHẬP trên góc phải

c) - Nhấn chuột vào nút ĐĂNG KÝ trên góc trái (nằm cạnh link Danh Sách Hội Đòan)

Xin lưu ý: Chỉ miễn phi cho tổ chức bât vụ lợi mà thôi. Nếu quí vị muốn có một website riêng cho hội đòan, công ty xin liên lạc với Ban Điều Hành vietorg.com

3) Làm thế nào để post bài đọc ?

a) - Để vào bài đọc hoặc những đề mục khác, trước tiên phải làm theo #2a, sau đó liên lạc với Ban Điều Hành (BĐH) vietorg.com hoặc Super Admin User (Người đăng ký trang web cho hội đòan bạn) , cung cấp Account-ID (tên người xử dụng)  để được vào trong danh sách Quản Trị Mạng (Administrators List) .

b) - Sau khi đã trở thành Administrator, bạn đăng nhập vào.

c) - Chọn Menu màu xanh ở trên, chọn danh mục bên phải và nhấn chuỗt vào nút ĐĂNG BÀI MỚi

d) - Khung vào bài sẽ hiện lên, điền hay dán vào: đề tài, nội dung, tóm tắt (khoảng vài hàng) và chọn một hình ành tượng trưng, xong bấm nút "LƯU.  Để đăng những bài víết đã có sẵn, xin COPY & PASTE.

4) Làm thế nào để thay đổi một bài đọc ?

a) Giống như #3 a ở trên

b) Giống như #3 b ở trên

c) Mở bài ra và nhấn chuột vào nút SỬA BÀI NÀY

- Khung vào bài sẽ hiện lên, thay đổi nội dung, tóm tắt và bấm nút LƯU

5) Email:  Bạn bấm nút "EMAIL BÀI NÀY" để nhận hoặc chuyển bài đến email mà bạn điền vào.  

6) GROUP Mail:  Nút này chỉ dành cho Administrator để gởi đến bằng Group Mail.

 

 
ĐẢNG CSVN VẪN NHƯ GÀ MẮC GIÂY THUN

 

100% tín nhiệm - Dân Làm Báo

Phạm Trần - Hai Dự thảo “Báo cáo Chính trị” (BCCT) và “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”, gọi ngắn là “Xây dựng, chỉnh đốn đảng”, dành cho Đại hội đảng XIII vào đầu tháng Giêng năm 2021, đã bộc lộ bản tính tham quyền cố vị và tư duy giáo điều, chậm tiến và lạc hậu của Lãnh đạo đảng CSVN, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTƯ) đã dành ra ít nhất 3 năm để soạn thảo 4 Văn kiện, được ông Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Ban Văn kiện, tự khoe là “văn bia, còn để lại đời sau.” Ông Trọng còn là Trưởng Tiểu ban Nhân sự để chọn các Ủy viên Trung ương khóa XIII.

Chủ tịch Hội đồng 44 thành viên hiện nay là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. HĐLLTƯ được quy định “Là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng”. (Theo Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016)

Nhưng Bộ Chính trị dù chỉ có 17 người do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã nhiều lần họp thảo luận và chấp thuận các Văn kiện trước khi cho phép phổ biến lấy ý kiến.

Bốn Văn kiện, được được phổ biên thu ý kiến từ 20/10 đến 10/11/2020, gồm:

1) Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

2) Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

3) Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

4) Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Nhưng, kinh nghiệm quá khứ đã chứng minh, việc lấy ý kiến nhân dân chỉ là hình thức dân chủ giả hiệu, vì đảng không bào giờ chấp nhận những ý kiến trái chiều, chưa nói đến chống lại quan điểm bảo thủ và giáo điều của Hội đồng lý luận Trung ương và Bộ Chính trị.

Bài viết này đặt trọng phân tích về 2 Văn kiện quan trọng là Báo cáo chính trị và Xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trước hết, ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt cái cầy trước con trâu khi khẳng định: "Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.” (Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", ngày 31/08/2020)

Khăng khăng như thế vì ông Trọng là người độc tài cầm quyền và độc tôn tư tưởng đã buộc người dân phải chấp nhận Chủ nghĩa Cộng sản dù muốn hay không.

Vì vậy mà HĐLLTƯ đã khẳng định phải: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Báo cáo Chính trị còn viết: "Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.”

Nhưng thế nào là “thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”? Định nghĩa mơ hồ “cả vú lấp miệng em” này không mảy may phản ảnh một Việt Nam không cho phép người dân có tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do báo chí, bên cạnh tiếp tục phủ nhận các quyền tự do lập hội, tự do nghiệp đoàn và tư do biểu tình đã được quy định tron Hiến pháp.

(Điều 25: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”)

Do đó, khi đảng tự khoác cho mình cái áo “lãnh đạo đúng đắn” là đảng tự "vạch áo cho người xem lưng" để phơi ra cái mặt trái của chế độ, vì hơn 30 năm qua, từ khi có Đổi mới năm 1986, đã không thực hiện được lời hứa làm cho "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Vậy mà Báo cáo chính trị vẫn có thể ba hoa rằng: "Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.”

Tư tưởng xuống dốc

Vậy những tệ nạn sau đây, không “của Đảng, do đảng và vì đảng” đã tạo ra thì ai vào đây?

Đứng đầu và quan trọng nhất là vấn đề “suy thoái tư tưởng” trong cán bộ, đảng viên.

Báo cáo Chính trị viết: "Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá.”

- “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, "lợi ích nhóm", bệnh lãng phí, vô cảm, bệnh thành tích ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi.”

- "Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.”

- “Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi còn hình thức. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu chưa lan toả sâu rộng.”

Xây dựng-phát triển đảng hụt hơi

Bốn Phương: CẬP NHẬT TIN CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG (BTV Tiếng Dân)

- “Vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, chưa nêu cao ý thức và trách nhiệm trước nhân dân.”

- "Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên còn thụ động, hiệu quả thấp.”

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp, nhất là việc tổ chức thực hiện nghị quyết và khả năng phát hiện, đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở.”

- "Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn lúng túng, hạn chế; công tác phát triển đảng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo còn nhiều khó khăn. Sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức, sinh hoạt chuyên đề chưa được coi trọng, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu.”

- Việc thi hành kỷ luật đảng ở một số nơi chưa nghiêm, còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, có nơi còn né tránh.”

Tham nhũng vẫn thăng hoa

- "Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế; tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được đẩy lùi.”

- “Thể chế về quản lý kinh tế - xã hội góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều bất cập; cơ chế kiểm soát quyền lực đối với tổ chức và người có chức vụ, quyền hạn chưa đủ mạnh; việc kiểm soát tài sản, thu nhập chưa chặt chẽ. Tham nhũng trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.”

- “Công tác phòng, chống lãng phí chưa được chú trọng đúng mức; quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra lãng phí chưa đầy đủ, đồng bộ. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ.”

Thêm vào đó, thêm lần nữa đảng nhìn nhận: "Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng báo động từ năm 2017 rằng: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ "diễn biến hoà bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội vẫn còn có những diễn biến phức tạp.” (Phát biểu tại Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Hà Nội ngày 14-12-2017. )

An ninh - biển đông

Bước sang lĩnh vực an ninh, vẹn toàn lãnh thổ, cà hai Văn kiện Báo cáo Chính trị và Xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều nhìn nhận: "Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hoà bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. ASEAN có vai trò quan trọng trong duy trì hoà bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác khu vực nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn.”

Nhưng có nước nào trong khu vực đã và đang tranh chấp gay gắt và đe dọa trực tiếp Việt Nam ở Biển Đông bằng nước đàn anh Trung Cộng mà đảng CSVN vẫn oang oang cái mồm tung hô “vừa là đồng chí vừa là anh em”?

Văn kiện đảng đã không dám động đến lỗ chân lông Bắc Kinh để chỉ đích danh, mà chỉ dám hô hoán khơi khơi để lừa dân với tuyên bố ba phải:

- "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị đất nước. Tiếp tục thúc đẩy giải quyết các vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.”

Cũng với giọng điệu mơ hồ, chung chung, Văn kiện Đảng còn phô trương rằng:

- "Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.”

Ngoài ra, đảng còn phải đối phó với những tệ nạn khác như:

- “Tình trạng gia tăng tội phạm, tệ nạn, tiêu cực, mâu thuẫn xã hội... chậm được khắc phục, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Giảm nghèo chưa bền vững.”

- “Công tác quản lý, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn hạn chế.”

- “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời.”

Tái cơ cấu kinh tế

Bước qua lĩnh vực kinh tế, Văn kiện đảng tái khẳng định tiếp tục "Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, những “còn nhiều vướng mắc, bất cập chưa được tháo gỡ”.

Bởi vì, đảng nhìn nhận:

- "Công nghiệp vẫn chủ yếu gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng không cao; công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm, tỉ lệ nội địa hoá thấp, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hiệu quả còn hạn chế; tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chậm lại; chất lượng nhiều dịch vụ thấp."

Nhiều doanh nghiệp nhà nước thực hiện tái cơ cấu và đổi mới cơ chế quản trị còn chậm; thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước còn gặp vướng mắc cả về thể chế và tổ chức thực hiện; hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn thấp; tình trạng nợ, thua lỗ, lãng phí còn lớn.”

- "Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong Chiến lược 2011 - 2020 và việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được mục tiêu đề ra.”

Vì vậy, đảng CSVN đã cam kết: "Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện nền kinh tế”, theo thứ tự ưu tiên: "Cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả đầu tư. Cơ cấu lại, phát triển lành mạnh các loại thị trường, nhất là thị trường các yếu tố sản xuất để huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Cơ cấu lại thị trường tài chính - tiền tệ đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng vốn có hiệu quả. Cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn nợ công. Cơ cấu lại thị trường bất động sản, đất đai, tài nguyên để đất, tài nguyên được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả cao.”

Thêm vào đó, cũng sẽ tái cơ cấu: "Các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng tập trung phát triển các lĩnh vực, các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh cao trong hội nhập quốc tế. Cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp, phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào những lĩnh vực then chốt, quan trọng.”

Diễn Đàn MẪU TÂM :: Xem chủ đề - Đại gia Lê Ân: Không phải gái trinh đừng  hòng v

Như vậy, xem ra sau 10 năm cầm quyền, Tổng Bí thư, Chủ nước Nguyễn Phú Trọng và toàn thế Lãnh đạo 2 Khóa đảng XI và XII, kể cả Quân đội và lực lượng Công an vẫn còn nhiều vướng mắc chưa khắc phục được, không khác gì đám Gà mắc giây thun.


Phạm Trần

 

Posted: 22/10/2020 #views:
 Để lại lời bình:
Tác gỉa:
Email:
Lời bình:
 
Đăng lên

Lời bình:

Danh Mục
         
         
         
         
         
         
    
         
         
         
    
Ãm Nhạc:
6
  ĐẢNG CSVN VẪN NHƯ GÀ MẮC GIÂY THUN - 10/22/2020

Phạm Trần - Hai Dự thảo “Báo cáo Chính trị” (BCCT) và “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”, gọi ngắn là “Xây dựng, chỉnh đốn đảng”, dành cho Đại hội đảng XIII vào đầu tháng Giêng năm 2021, đã bộc lộ bản tính tham quyền cố ...

Đọc thêm…
  NGUYÊN NHÂN SÂU XA TWITTER, FACEBOOK CHẶN TÀI LIỆU ĐEN CỦA BIDEN - 10/22/2020

Phương Thảo (ĐKN) - Tác giả Việt Danh chia sẻ bài phân tích trên SOH cho biết Twitter, Facebook phục vụ Đảng Cộng sản Tàu (ĐCST) không phải chỉ vì thị trường khổng lồ theo cách hiểu thông thường.

Đọc thêm…
  FACEBOOK,TWITTER ĐANG RA SỨC KIỂM SOÁT DƯ LUẬN, CAN THIỆP CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ ? - 10/22/2020

Việt Anh (t/h) - Năm 2016, các gã khổng lồ mạng xã hội bị chỉ trích vì cho phép người dùng tạo ra những tác động, làm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. Thời điểm hiện tại, những ông lớn này tiếp tục can thiệp trực tiếp vào cuộc bầu cử,...

Đọc thêm…
  “BỘ TỨ KIM CƯƠNG” SẼ THAM GIA TẬP TRẬN CHUNG LẦN ĐẦU TIÊN TRONG THÁNG 11 - 10/22/2020

Lương Phong - Reuters đưa tin ngày 19/10, trong tháng 11/2020, Bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc sẽ cùng tập trận Malabar. Chuyên gia nhận định rằng, cuộc tập trận này sẽ là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trung cộng
 

Đọc thêm…
  NGƯỜI BIỂU TÌNH THÁI LAN CHO THỦ TƯỚNG BA NGÀY ĐỂ TỪ CHỨC - 10/21/2020

VOA - Người biểu tình Thái Lan ngày 21/10 ra hạn chót cho Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ba ngày để từ chức, nếu không ông sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình nữa. Lãnh đạo biểu tình đưa ra loan báo này đã bị bắt trong vòng 2 giờ sau đó.

Đọc thêm…
  100 NĂM HOA KỲ CHỐNG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ BẦU CỬ MỸ 2020 - 10/21/2020

VOA - Tác giả Roger Canfield vừa ra mắt một quyển sách về cuộc chiến của Hoa Kỳ kéo dài một thế kỷ chống lại Chủ nghĩa Cộng sản, mà theo ông cuộc chiến này sẽ “lụi tàn,” nếu Tổng Thống Donald Trump thất cử vào tháng 11 này.

Đọc thêm…
  TIN TUYỆT MẬT TỪ ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ VIỆT CỘNG (KHÔI HÀI ĐỎ) - 10/21/2020

Hoàng Lan Mộc Châu - Phóng viên Hoàng Lan Mộc Châu của bổn báo vừa nhận được tin tuyệt mật từ đảng và chính phủ VN. Một là “Thông báo của chính phủ về nguyên nhân lũ lụt và núi sập.”

Đọc thêm…
  TRỊ THỦY, VẤN ĐỀ NGOÀI TẦM ĐCS - 10/21/2020

Đỗ Ngà - Hiện nay thiệt hại nhân mạng vì bão lũ Miền Trung đã lên tới 82 người và 38 người mất tích. Còn thiệt hại về tài sản thì chưa có thống kê nhưng chắc chắn con số rất lớn. Hiện nay địa bàn thiệt hại trải rộng trên khắp 10 tỉnh Miền Trung.

Đọc thêm…

Xếp Theo Loại:

Xếp theo thời gian:

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 56Reserved: 38 United States: 18 
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất