HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT TRONG VÙNG:
Ashburn, Virginia, United States
Danh sách hội đòan
Đăng ký
Đi vào
Tin tức
Sáng tác
Sinh họat đặc biệt
Bài vở đóng góp
Phim Ảnh
Thư viện
Thông báo
Diễn Đàn
Liên kết
vietorg,com
English   
Sign-up   Login

Nhấn chuột vào nút Hướng dẫn ở trên để đóng khung này

1) Làm thế nào để đọc những bài khác ?

Để đọc những bài khác, bạn nhấn chuột vào menu màu xanh ờ trên, chọn danh mục bên phải, rồi chọn bài để đọc

2) Làm thế nào để đăng ký website miễn phí cho cộng đồng, hội đòan ? Xin theo nhửng bước sau đây:

a) - Đăng ký một Trương mục hay tài khỏan (Chữ mới, account) Nhấn chuột vàu link ĐĂNG KÝ trên góc phải, khung đăng ký sẽ hiện lên.

b) - Đăng nhập bằng cách nhấn chuột vàu link ĐĂNG NHẬP trên góc phải

c) - Nhấn chuột vào nút ĐĂNG KÝ trên góc trái (nằm cạnh link Danh Sách Hội Đòan)

Xin lưu ý: Chỉ miễn phi cho tổ chức bât vụ lợi mà thôi. Nếu quí vị muốn có một website riêng cho hội đòan, công ty xin liên lạc với Ban Điều Hành vietorg.com

3) Làm thế nào để post bài đọc ?

a) - Để vào bài đọc hoặc những đề mục khác, trước tiên phải làm theo #2a, sau đó liên lạc với Ban Điều Hành (BĐH) vietorg.com hoặc Super Admin User (Người đăng ký trang web cho hội đòan bạn) , cung cấp Account-ID (tên người xử dụng)  để được vào trong danh sách Quản Trị Mạng (Administrators List) .

b) - Sau khi đã trở thành Administrator, bạn đăng nhập vào.

c) - Chọn Menu màu xanh ở trên, chọn danh mục bên phải và nhấn chuỗt vào nút ĐĂNG BÀI MỚi

d) - Khung vào bài sẽ hiện lên, điền hay dán vào: đề tài, nội dung, tóm tắt (khoảng vài hàng) và chọn một hình ành tượng trưng, xong bấm nút "LƯU.  Để đăng những bài víết đã có sẵn, xin COPY & PASTE.

4) Làm thế nào để thay đổi một bài đọc ?

a) Giống như #3 a ở trên

b) Giống như #3 b ở trên

c) Mở bài ra và nhấn chuột vào nút SỬA BÀI NÀY

- Khung vào bài sẽ hiện lên, thay đổi nội dung, tóm tắt và bấm nút LƯU

5) Email:  Bạn bấm nút "EMAIL BÀI NÀY" để nhận hoặc chuyển bài đến email mà bạn điền vào.  

6) GROUP Mail:  Nút này chỉ dành cho Administrator để gởi đến bằng Group Mail.

 

 
ẢNH HƯỞNG HẠN HẸP của NHO HỌC trên DÂN VIỆT

ẢNH HƯỞNG HẠN HẸP của NHO HỌC trên DÂN VIỆT

Trong 1100 năm vừa qua, Nho học chỉ ảnh hưởng trên 5% dân Việt. 95% Đại chúng Việt có nếp sống riêng, theo truyền thống Việt.

http://danhgiactau.com/index.php/vi/trang-chinh/88-tm/vh/107-vh-anh-huong-han-hep-cua-nho-hoc-tren-dan-viet

1. TỔNG QUAN

1.1 Một Ngàn Một Trăm Năm vừa qua.

Từ năm 906 dl, rồi năm 938 dl, dân Việt Lạc vùng Sông Hồng giành lại được nền độc lập tự chủ. Dân chúng được tự do sống theo nếp sống truyền thống của Tổ Tiên. Nền Văn hóa Việt được phục hồi và dâng tràn sức sống.

Tuy nhiên, vấn đề chữ viết, Nho học, và thi cử lại đã gây nhiều hiểu lầm trong tương quan với văn hóa Trung Hoa.

Với văn hóa, lịch sử, và hoàn cảnh đặc biệt của Đại Việt, việc theo Nho học không chỉ đơn thuần là khuôn rập những gì của Trung Hoa.

Tuy nhiên, thời gần đây, vì không nghiên cứu tận nguồn, mà chỉ căn cứ trên sáo ngữ và thiên kiến, giới ‘tân học’ đã phổ biến nhiều nhận định hời hợt, sai lầm.*1

*     *

1.2 Nho Học.

a. Theo sách vở Trung Hoa.

Theo sách vở Trung Hoa, Chu công Đán được coi là ông tổ của Nho học. Khoảng năm 1046 ttl, Chu công Đán đã theo Lạc Thư mà đặt nền móng chính sách ‘Nhân trị’ cho thời Chu.*2

Khổng Tử, 555-470 ttl, san định một số Kinh, trở thành Khổng học. [Các Kinh Thi, Thư, Lễ, Nhạc, đã có trước Khổng Tử].*3

b. Nguồn gốc Nho Học.

Theo khảo cứu hiện nay, Nho học là học thuyết khởi nguồn với việc thành hình của nền Văn hóa Tộc Việt. Tộc Việt khởi nguyên từ khoảng năm 5000 ttl, khởi sắc vào Thời Hùng, từ năm 2879 ttl, và kiện toàn với dân Việt Lạc Sông Hồng thời trước năm 1000 ttl.*4

Đang khi đó, tộc Hoa mới thành hình với Nhà Chu, năm 1046 ttl.*5

c. Thời Hán.

Từ đời Hán Vũ Đế, 140-87 ttl, Nhà Hán phổ biến thuyết Tam cương, thêm một số Kinh... và cắt xén Khổng học thành học thuyết phục vụ tầng lớp thống trị... Nho học thành Hán Nho.

Ví dụ : về 3 mối tương quan nền tảng của xã hội là vua-tôi, cha-con, vợ-chồng :

Khổng học dạy ‘Vua hiền Tôi trung’. Nhưng Hán nho cắt bớt thành ‘Trung quân’, phải trung với vua, và bỏ phần ‘làm vua phải ‘hiền’.

Khổng học dạy ‘Phụ từ Tử hiếu’, cha hiền con thảo, Hán nho cắt thành ‘Hiếu tử’, bỏ phần ‘cha phải hiền’.

Khổng học dạy ‘Phu phụ hòa kính’, chồng vợ hòa thuận kính trọng nhau, Hán nho cắt thành ‘Phu xướng phụ tùy’, chồng xướng vợ theo...

d. Thời Đường.

Đời Đường, 618-907 dl, sửa lại nho học cho thích hợp với lợi ích triều đại, thành Đường Nho.

Đường Thái Tông, v. 626-649 dl, sai biên soạn quyển ‘Ngũ Kinh Chính Nghĩa’, làm chuẩn cho mọi thi cử.

e. Thời Tống.

Đời Tống, 960-1278 dl, với Chu Hy và Trình Di, Nho học càng xa rời Khổng học, và trở thành một hệ thống giáo điều phục vụ giới thống trị Trung Hoa, là Tống Nho. Ví dụ :

Từ Hán nho ‘Tôi phải trung với vua’, Tống nho đổi thành ‘Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung’, vua biểu bề tôi chết, bề tôi không chết là bất trung.

Từ Hán nho ‘làm con phải hiếu’, Tống nho đổi thành ‘Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu’, cha biểu con chết, con không chết là bất hiếu. Và : ‘Quan là cha mẹ dân’, dân phải hiếu với quan như hiếu với cha mẹ.

Từ Hán nho ‘chồng xướng vợ theo’, Tống nho đổi thành ‘chồng chúa vợ tôi’.

*     *

1.3 Tai Hại và Tăm Tiếng.

Thời gần đây, đã có quá nhiều nguyên tắc Tống nho của giới quan quyền đã được gán ghép cho xã hội Việt.

Vì khỏa lấp sự khác biệt giữa hai nếp sống của 5% dân số thuộc giới Nho sĩ, với 95% đại chúng Việt, và vì không phân biệt văn minh với văn hóa, những phong trào ‘tân học’ của thế kỷ 20 đã trở thành bung xung của văn hóa phương Tây, thực hiện mưu đồ xóa bỏ nền tảng xã hội Việt... phục vụ cho dã tâm của thực dân.*6

*     *

Ghi chú Phần 1 :

*1 - Từ 906 dl tới nay, Đại Việt là quốc hiệu được xử dụng lâu dài nhất, kể cả những khi có quốc hiệu chính thức khác. Vì vậy, tên ‘Đại Việt’ được dùng cho 1100 năm vừa qua.

*2 - Đọc thêm Lược Sử Tộc Việt, do Nguyễn Thanh Đức, nxb Tinh Hoa Tộc Việt, 2013, tr 161, đoạn 5.2.

- Niên đại ghi theo Hạ Thương Chu niên biểu, do Hạ Thương Chu Đoạn Đại Công Trình, 2000.

*3 - Đọc thêm nt, tr 166, đoạn 6.4.

*4 - Đọc thêm nt, tr 51, phần 2; tr 158, đoạn 5.1; tr 172, đoạn 8.2.

*5 - Đọc thêm nt, tr 73, đoạn 1.1.

*6 - Nổi tiếng nhất là nhóm Tự Lực Văn Đoàn. - Về 2 Nếp Sống, 2 Tầng Văn Hóa, đọc thêm nt, tr 18, đoạn 4.2.

*     *     *     *

2. NHO HỌC VÀ GIỚI CAI TRỊ ĐẠI VIỆT

2.1 Phương Tiện Cai Trị.

Chữ viết và sách vở luôn là phương tiện cần thiết để thực thi công tác liên lạc và hành chánh một cách phổ quát và hữu hiệu.*7

Vì vậy, trong môi trường chung ở Á Đông đương thời, Đại Việt đã dùng chữ nho và Nho học.

Tuy nhiên, sánh với chính sách và công tác cai trị của tất cả các nước đồng thời, đông cũng như tây, đặc biệt sánh với Trung Hoa, Đại Việt đã có một tầng lớp giới chức cai trị mẫu mực ở nhiều phương diện, nhờ ảnh hưởng của nền Văn hóa Việt.

*     *

2.2 Học và Thi.

a. Việc Học Chữ Nho và Nho học.

Việc học chữ nho và Nho học đã được chú trọng ngay từ buổi khởi đầu thời Phục Hưng, từ năm 906 dl.*8

Thời đó, việc học tập có tính cách tư gia. Những gia đình khá giả nuôi thầy đồ để dạy con em và một số trẻ khác. Thầy đồ là những người ít nhất đã qua được các cuộc thi thử ở phủ huyện.

Học trò chỉ học thuộc lòng một số nguyên tắc và kiến thức... học những bài văn mẫu... Từ thời Tống nho thịnh hành, chỉ học các sách do Chu Hi và Trình Di chú giải.*9

Từ năm 1398 dl, Đại Việt đã có các quan lo việc học, với công tác chính yếu là chuẩn bị thi tuyển.*10

b. Việc thi tuyển.

Năm 1075 dl nước ta có khoa thi đầu tiên. Khoa năm 1919 dl là khoa cuối cùng thi chữ Nho và Nho học.

Chủ đích việc thi tuyển là thẩm định và tuyển chọn những người có đủ học thức, đủ nghiêm túc, và đủ khả năng ứng xử về hành chánh, luật lệ... để làm quan.

Vì vậy, khi đi thi, sĩ tử chỉ phải trình bày thích đáng những chú giải có sẵn của Tống nho.*11

*     *

Ghi chú Phần 2 :

*7 - Thời xưa, tất cả tài liệu sách vở đều viết tay, chép tay. Các bản in rất hiếm hoi, với việc khắc bản gỗ từng chữ, bằng tay, và in từng tờ, bằng tay.

Mãi cho tới gần đây, thêm vào phương tiện di chuyển nhanh chóng, còn có nhiều phương tiện truyền thông khác.

*8 - Tuy thứ chữ viết nầy có nguồn gốc Việt, tên thông dụng hiện nay là ‘chữ nho’. - Đọc Lược Sử Tộc Việt, tr 126, mục 5.2a.

*9 - Toàn bộ sách học trên dưới 5 ngàn trang. - Trình Di 1033-1107 dl, Chu Hi 1130-1200 dl.

*10 - Năm 1398 dl Hồ Quý Ly đặt các quan giáo thụ tại các châu, phủ của 3 tỉnh quanh Hà Nội. Năm 1840 dl trong nước có 21 đốc học, 63 giáo thụ, 94 huấn đạo.

*11 - Rất ít người học nói tiếng Hoa. Khi cần liên lạc, họ viết cho nhau đọc.

*     *     *     *

3. ẢNH HƯỞNG CỦA NHO HỌC

3.1 Hai Tầng Lớp.

Với sự phức tạp của việc học chữ Nho, với tâm trạng và nếp sống thời trước, và nhất là với quan niệm ‘học để làm quan’, việc học chữ nho đã tạo thành hai tầng lớp khác biệt trong xã hội Đại Việt : tầng lớp có học, dầu việc học dở dang, và tầng lớp không học.

Trong suốt thời kỳ 1100 năm, Đại Việt gồm gần 5% người có học và gia đình, 95% người dân không học. Không có lớp người ‘ít học’, trung gian.

Vì vậy, về kiến thức, tư tưởng, về ngôn từ, phong cách, về sinh hoạt, nếp sống thường ngày... tất cả đều có sự cách biệt rõ ràng giữa Nho sĩ và đại chúng.

*     *

3.2 Nếp sống Nho Gia.

Khi đã đi học, đã được coi là người biết chữ, người có học đều tự tạo một nếp sống, một phong thái nho gia. Theo đó, trong cách sống, và đặc biệt trong ngôn từ, họ đều cố gắng tỏ ra mình khác biệt, cao sang, đã học ‘Sách thánh hiền’.

Những câu nói thường được lặp đi lặp lại như những ‘khuôn vàng thước ngọc’ của nếp sống nho gia là : Tam cương ngũ thường, trung hiếu tiết nghĩa, tứ đức tam tòng, tôn sư trọng Đạo.

Quan niệm xã hội nổi tiếng của nho gia là trọng nam khinh nữ : nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Môn đăng hộ đối. Gái chính chuyên một chồng. Trai năm thê bảy thiếp. Nam nữ thọ thọ bất thân...

*     *

3.3 Tổ chức Cai Trị.

Vì công dụng và chủ đích của việc học chữ Nho, Nho học đã ảnh hưởng tới mọi tổ chức liên quan tới việc cai trị, như tổ chức triều đình, tổ chức quan lại, tổ chức hành chánh, tổ chức tư pháp, tổ chức quân sự...

Tuy có những điều chỉnh, nhưng ảnh hưởng Nho học trên việc cai trị, kể cả một số ảnh hưởng của nho gia Trung Hoa đương thời, cũng là chuyện đương nhiên.

*     *

3.4 Thành Thị và Nông Thôn.

Thành thị là nơi trú đóng của Quan chức, vừa hành chánh vừa quân sự. Vì vậy, thành thị là nơi quần chúng chung sống với tầng lớp Nho gia nhiều nhất. Cũng vậy, thành thị gián tiếp chịu ảnh hưởng của Nho học nhiều hơn bất cứ nơi nào khác.

Tuy nhiên, hơn 90% dân số Đại Việt lại sống ở nông thôn.

*     *     *     *

4. NHO HỌC VỚI ĐỜI SỐNG ĐẠI CHÚNG VIỆT

4.1 Chữ Nho và Chữ Nôm.

Sau thời Bắc thuộc, vào thế kỷ thứ 10 dl, chữ Nho được coi là chữ của Trung Hoa, hoàn toàn xa lạ với đại chúng Đại Việt. Không chỉ cách viết phức tạp, mà khi đọc thành tiếng, người không học vẫn không thể hiểu.

Chữ Nôm lại là cách viết tiếng Việt dựa trên chữ nho. Vì vậy, phải là Nhà Nho thì mới có thể biết chữ nôm. Tuy nhiên, vì là chữ của tiếng Việt, nên khi nghe đọc một bản văn chữ nôm, mọi người Việt đều hiểu.

*     *

4.2 Tài Liệu Nho học Đại Việt.

a. Di Sản Hán Nôm.

Để thấy rõ thực chất ảnh hưởng của Nho học đối với đại chúng và Văn hóa Đại Việt, ta xét qua sách vở các Nhà Nho Đại Việt để lại.

Theo Di sản Hán Nôm Việt Nam, Thư mục đề yếu, sách vở do các Nhà Nho Đại Việt để lại hiện có 5038 quyển. Kể thêm số sách cũ, thành 7000 quyển.*12

Đây quả là một kho tàng vô giá với biết bao tâm huyết và trí óc của Tiền Nhân. Có biết bao tài liệu và bài học cần khám phá và khai triển, đặc biệt về lịch sử, văn học, tâm lý, tình cảm, đởi sống xã hội và văn hóa.

Tuy nhiên, ở đây chỉ chú trọng về ảnh hưởng Nho học trên đời sống đại chúng Đại Việt.

b. Ảnh hưởng Nho học qua Di Sản Hán Nôm.

Trong số 5038 quyển, có 148 quyển thuộc về Nho học, có 572 quyển Giáo khoa và thi cử. Như vậy, tổng cộng có 720 quyển thuộc phạm vi Nho học.

Điểm đặc biệt là trong tất cả những sách có nguồn gốc từ Trung Hoa, chỉ có một quyển độc nhất, Nhị Thập Tứ Hiếu, là được dịch ra chữ nôm và được phổ biến.*13

Nhiều sách khác, và nhất là những sách căn bản của Nho học như Tứ thư Ngũ kinh, chẳng những không được phiên dịch, mà còn bị rút ngắn... cho dễ học thi.

Không một quyển nào nhận định, phê bình, khai triển, hoặc ứng dụng Nho học.

* Như vậy, Nho học chỉ đơn thuần là một phương tiện thi cử, một khuôn mẫu để làm quan. Nho sĩ Đại Việt đã không hề nghĩ tới việc đào sâu Nho học, hoặc phổ biến Nho học cho đại chúng Việt.

c. Không quan tâm Đời sống.

Ngoài ra, các Nhà Nho đã không hề quan tâm đến đời sống hiện thực của người dân.

Có biết bao kinh nghiệm sống hữu ích của toàn dân trong mấy ngàn năm, như kỹ thuật nghề nông nghề biển, những kinh nghiệm chiến đấu chống ngoại xâm, những vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa Việt... tất cả đều không được các Nhà Nho ghi chép lại.

*     *

4.3 Vấn đề Phổ Biến Nho Học.

a. Giữ làm của riêng.

Nho gia chẳng những không chủ trương truyền bá Nho học cho đại chúng, mà ngược lại, còn tạo ra những bức tường ngăn cách.

Tự nó, chữ viết và kiến thức Nho học đã khó hiểu đối với đại chúng không biết đọc viết. Vậy mà chúng còn được bao che bằng những mật truyền, huyền bí.

b. Nho học tách biệt.

Tất cả những gì thuộc Nho học đều trở thành biệt tôn, khó hiểu, xa vời, cao cả, cách biệt.

Nho học trở thành Đạo thánh hiền, sách là Sách thánh hiền, chữ viết cũng là Chữ thánh hiền. Khổng tử là Thánh Khổng, là vạn thế sư. Trường học trở thành Cửa Khổng Sân Trình, rừng Nho biển Thánh khôn dò... Giấy viết mực nghiên trở thành tứ bảo... Thú tiêu khiển cầm kỳ thi họa... cũng cao sang, xa cách.

Cả những môn liên quan trực tiếp đến đại chúng như y học, thuốc men, tướng số, phong thủy... cũng mang lớp áo huyền bí, huyển hoặc... dành riêng cho giới nho gia.

c. Nho sĩ tự cô lập.

Đối với hơn 95% dân Đại Việt, Nho sĩ là một giai tầng tách biệt, có một nếp sống tự cô lập.

Dầu sống bên nhau gần ngàn năm, Nho học vẫn ngày càng xa vời, bí ẩn và cách biệt với nếp sống thường ngày của người dân, của Văn hóa Đại Việt.

*     *

4.4 Như vậy,

Nho học chỉ ảnh hưởng hạn hẹp trong giới quan chức, gần 5% Dân Việt. Còn lại, hơn 95% dân Đại Việt không biết đọc chữ nho, không biết viết, và dầu có nghe đọc, cũng không hiểu. Họ sống cuộc sống không biết tới Nho học.

Trên thực tế, hơn 95% Dân Việt đã tiếp tục sống theo truyền thống của Tổ Tiên, qua kinh nghiệm truyền đời, qua ca dao tục ngữ, qua các bài học ở truyện tích, truyền kỳ, qua các định chế lưu truyền từ ngàn xưa, qua cuộc sống hiếu hòa, coi trọng con người, coi trọng gia đình, làng, nước... theo nền văn hóa gốc nông nghiệp lúa nước của Tộc Việt.*14

*     *

Ghi chú Phần 4 :

*12 - Do Viện Hán Nôm, nxb Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 1993, 3q. - Ngoài ra, còn rất nhiều sách Việt đã bị Trung Hoa nhiều lần hủy hoại, hoặc cướp về Tàu.

*13 - Hai mươi bốn gương con có hiếu với cha mẹ. Nhờ có bản văn chữ Nôm, nên khi nghe đọc thì mọi người Việt hiểu.

*14 - Về nền văn hóa gốc Lúa Nước của Tộc Việt và nền văn hóa gốc Du Mục của tộc Hoa, đọc thêm Lược Sử Tộc Việt, tr 20-22.

*     *

Đọc thêm bài Xã hội Việt không sống theo Nho Học.

____________________________

Nguyễn Thanh Đức 2013.

Posted: 24/10/2013 #views:
 Để lại lời bình:
Tác gỉa:
Email:
Lời bình:
 
Đăng lên

Lời bình:

Danh Mục
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    
Mẹo Vặt:
1
  ẢNH HƯỞNG HẠN HẸP của NHO HỌC trên DÂN VIỆT - 10/24/2013

1.1 Một Ngàn Một Trăm Năm vừa qua.

Từ năm 906 dl, rồi năm 938 dl, dân Việt Lạc vùng Sông Hồng giành lại được nền độc lập tự chủ. Dân chúng được tự do sống theo nếp sống truyền thống của Tổ Tiên. Nền Văn hóa Việt được phục hồi và dâng tràn sức sống.

Tuy nhiên, vấn đề chữ viết, Nho học, và thi cử lại đã gây nhiều hiểu lầm trong tương quan với văn hóa Trung Hoa.

Với văn hóa, lịch sử, và hoàn cảnh đặc biệt của Đại Việt, việc theo Nho học không chỉ đơn thuần là khuôn rập những gì của Trung Hoa.

Tuy nhiên, thời gần đây, vì không nghiên cứu tận nguồn, mà chỉ căn cứ trên sáo ngữ và thiên kiến, giới ‘tân học’ đã phổ biến nhiều nhận định hời hợt, sai lầm.*1

Đọc thêm…
  Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm - 09/30/2013

Kính gởi Quý Đồng Hương

Vietnam Film Club trân trọng thông báo
Nhân kỷ niệm ba năm ngày thành lập Vietnam Film Club, chúng tôi sẽ phổ biến trên Youtube một bộ phim tài liệu gồm nhiều tập.
Tập 1 sẽ là Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm đã xảy ra vào thập niên 1950 tại miền Bắc Việt Nam. Các tập còn lại sẽ lần lượt xuất hiện trên Youtube cho đến tập cuối cùng. Sau đó, Vietnam Film Club sẽ chính thức phát hành rộng rãi bộ phim tài liệu này bằng DVD.

 
Xin mời Qúy Đồng Hương dành chút thì giờ xem cuốn phim này theo Link dưới đây.
(Video về Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm)

 
Đọc thêm…
  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 1) - 09/27/2013

   Đặng Chí HùngLời đầu tiên, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến Dân Làm Báo và bạn đọc. Trên tinh thần dân chủ chúng ta đang hướng tới, tôn trọng tất cả các ý kiến trái chiều, dân chủ có nhiều con đương, mỗi người chúng ta có quyền đưa ra con đường đó để bạn đọc và nhân dân lựa chọn. Sự lựa chọn của nhân dân là ý kiến cuối cùng về con đường của dân tộc. Với tinh thần đó, tôi mong mọi người đọc hãy tiếp thu bài viết như một ý kiến cá nhân của tôi. Và như đã nói ở những bài trước, con đường dân chủ tôi chọn là con đường không có cộng sản, không còn cộng sản dựa trên nguyên tắc khơi lại sự thật, chấn hưng dân trí. Có người biện luận ông Hồ không phải là Thánh thì có cái sai, nhưng cái sai của ông không phải chỉ một lần, một lỗi, nó thành hệ thống. Vậy chúng ta không thể bỏ qua nhằm trả lại sự thật cho lịch sử.

Đọc thêm…
  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 2) - Hồ Chí Minh và vai trò trong công hàm 1958 - 09/27/2013
   Đặng Chí Hùng - Để nối tiếp chuỗi bài về những sự thật không thể chối bỏ, tôi xin trình bày về các vấn đề: Có hay không công hàm 1958, công hàm đó có phải là công hàm bán nước hay không và vai trò của ông Hồ Chí Minh trong công hàm bán nước 1958 cho Trung cộng. Từ trước đến giờ chúng ta luôn coi nó là tác phẩm của ông Phạm Văn Đồng. Nhưng sự thực có phải thế không. Vấn đề này không mới nhưng nó được chứng minh theo hướng mới và quan trọng hơn là vai trò của ông Hồ trong sự kiện này. Tôi xin trình bày dưới bài viết này.
Đọc thêm…
  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 3): Bác, đảng đã bán những gì và để làm gì? - 09/27/2013

Đặng Chí Hùng - Tôi xin tiếp tục phần ba này với việc đề cập đến lý do có công hàm bán nước 1958 và những hệ lụy của nó đến bây giờ. Rất mong đây là tiếng nói góp sức cho sự hồi sinh của dân tộc. Qua đây tôi mong sau khi các bài viết được Danlambao đăng, bạn đọc nên tìm hiểu rồi dùng chính mình làm chiến sĩ thông tin như slogan của Danlambao đã gửi đến cho người thân quen của mình.
Về nội dung bài viết, tôi xin phép bạn đọc hết sức thông cảm vì phải lấy dẫn chứng cả hai phía: Dân và Đảng để minh chứng nên bài có thể viết dài, không súc tích. Tôi xin phép dùng một quy tắc đại loại gần giống với phép quy nạp và phản chứng trong toán học để chứng minh nên bài viết sẽ dài, chia làm từng phần nhỏ để kết luận.

Đọc thêm…
  ĐÃ 13 LẦN DÂN VIỆT ĐẠI THẮNG GIẶC PHƯƠNG BẮC XÂM LĂNG - 09/10/2013

   Trong mấy ngàn năm qua, đặc biệt từ khi tộc Hoa du mục hiếu chiến thành hình ở phương Bắc, từ năm 1046 ttl, người Tộc Việt chuyên trồng lúa nước, hiếu hòa, ở phương Nam, luôn bị giặc Hoa cướp bóc, xâm lăng.
Không kể những cuộc xâm lấn nhỏ, đã có 13 lần phương Bắc xua đại quân xâm lấn phương Nam, đặc biệt Việt Nam. Nhưng trong tất cả 13 lần đó, Dân Việt đều đại thắng các đoàn quânPhương Bắc. Đã mười ba lần, Dân ta đại thắng !
Theo sách vở Trung Hoa, năm 1218 ttl, Ân Cao Tôn đã đánh Quỷ Phương, vùng Đồng Đình. Ân Cao Tôn đóng quân tại đất Kinh, phía tả ngạn Dương Tử. Sau 3 năm, Ân Cao Tôn không thắng. [Ngày nay, Nhà Ân còn được gọi là Nhà Hậu Thương].

Đọc thêm…
  NHÌN VỀ BÊN THẮNG CUỘC - 08/05/2013
Trong thời Pháp thuộc, mọi người Việt Nam đều mong mỏi đuổi được xâm lăng đi và giành lại độc lập cho đất nước, tự do cho người dân.
 
Sau khi đuổi được xâm lăng đi, nếu nhà Vua còn thì trả quyền cai trị lại cho Vua. Ta có thể gọi những người ái quốc này là những người Bảo Hoàng. Nếu chế độ quân chủ không còn nữa thì trả quyền cai trị cho dân. Ta có thể gọi những người ái quốc này là Dân Chủ.
Đọc thêm…
  Chế độ độc Đảng và những Quái thai Lê Duẩn - 08/03/2013

Lê Duẩn - một người mà người ta nói rằng Tội lỗi của ông ta đối với dân tộc chất cao như Núi. Nhưng dưới một chế độ độc Đảng đã cho phép ông ta bưng bít tất cả những mảng đen bản thỉu trong cuộc đời chính trị của ông ta.
 

Đọc thêm…

Xếp Theo Loại:

Xếp theo thời gian:

Webmaster: copywright @ 2015 viettorg.com

Online: 76China: 5 Reserved: 37 United States: 34 
 Vài nét vềCộng Đồng & Hộì ĐòanHướng DẫnĐiều Lệ
 Vietorg.comTrương mụcXử dụng trang mạng
 Đăng Nhập
 Đăng Xuất